საერთაშორისო და საქალაქთაშორისო  დაშვების კოდი 10 18

დარეკვის წესი

 • 1018 კოდით საერთაშორისო ზარის განსახორციელებლად აკრიფეთ:
  1018  00 + ქვეყნის კოდი + ქალაქის/ მობილური ოპერატორის კოდი + აბონენტის ნომერი
 • 1018 -0 კოდით მობილურ ოპრატორზე ზარის განსახორციელებლად აკრიფეთ:
  1018 0 + მობილური ოპერატორის კოდი + აბონენტის ნომერი
 • 1018 -0 კოდით საქალაქთაშორისო ზარის განსახორციელებლად აკრიფეთ:
  1018 00+ ქალაქის კოდი + აბონენტის ნომერი

ტარიფები

2018 წლის 24 აგვისტოდან ძალაშია განახლებული ტარიფები საზღვარგარეთ განხორციელებულ ზარებზე იხ. ლინკი ტარიფების გადმოტვირთვა ->

ზარები აღირიცხება და დაანგარიშდება 1-წამიანი სიზუსტით;

გაწეულ მომსახურებაზე გადასახადის  გადახდა ხორციელდება ყოველ თვე, არაუგვიანეს საანგაროშო თვის მომდევნო თვის 25 რიცხვისა;

დავალიანების გადაუხდელობისას, მომსახურების შესაძლო შეზღუდვაზე ხდება აბონენტის გაფრთხლება და შეტყობინებიდან არა უადრეს სამი დღისა ეზღუდება მომსახურება; დავალიანების გადახდისას მომსახურების აღდგენა ხორციელდება არაუგვიანეს 1(ერთი) სამუშაო დღისა.

მომსახურებაზე დადგენილი ტარიფების შეცვლის შემთხვევაში, ხდება  მომხმარებლისათვის ამ ინფორმაციის  მიწოდება ახალი ტარიფებით მომსახურების დაწყებამდე, არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა;

გაწეულ მომსახურებაზე  დეტალურის ამონაბეჭდის  მიღება შეუძლია მხოლოდ ნომრის  მფლობელს

ზარების დეტალური ამონაბეჭდი გაიცემა მოთხოვნის დღესვე უფასოდ.

   გადახდა შესაძლებელია:

 • საქართველოში არსებულ ნებისმიერ ბანკში
 • სწრაფი გადახდის აპარატებით
 • ინტერნეტ- ბანკინგით

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

Tel: +(995 32) 234 91 43; +(995 32) 243 85 38;

E-mail: sales@global-erty.net