სს „გლობალ ერთი“ გთავაზობთ ამერიკული კომპანია Ubiquiti Networks-ის ტექნოლოგიების გამოყენებით უსადენო   მაღალსიჩქარიან ინტერნეტ მომსახურებას,  რომლის მიწოდება  ხდება  გამოყოფილი არხის მეშვეობით.

Ubiquiti Network-ის პროდუქცია საშუალებას გვაძლევს ფართოზოლიანი  ინტერნეტ კავშირი ვუზრუნველყოთ ისეთ პრობლემურ ზონებში, სადაც სხვა ტექნოლოგიებით ვერ ხერხდება სერვისის მიწოდება.

უპირატესობები:

  • მომსახურების სწრაფი მიწოდება;
  • მაღალი ხარისხის ინტერნეტი;
  • თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული ტარიფები;
  • პერსონალური მენეჯერის მომსახურება;
  • 24/7 ცხელი ხაზი 2 43 77 74

მომსახურების პირობები და ტარიფები

ინსტალაციის საფასური – 80 ლარიდან;

სააბონენტო გადასახადი შეძენილი ინტერნეტ პაკეტის მიხედვით;

ყოველთვიური  სააბონენტო გადასახადის  გადახდა ხორციელდება წინასწარ, საანგარიშო თვის 10 (ათ) რიცხვამდე.ინსტალაციის  საფასურის გადახდა ხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთ) სამუშაო დღეში;

სააბონენტოს გადაუხდელობისას, მომსახურების შესაძლო შეზღუდვაზე   შეტყობინებიდან არა უადრეს სამი დღისა   იზღუდება მომსახურება; მომსახურება იზღუდება მხოლოდ  სამუშაო  დღის წინა სამუშაო დღეს.

დავალიანების გადახდისას მომსახურების აღდგენა ხორციელდება არაუგვიანეს 1(ერთი) სამუშაო დღისა.

მომსახურებაზე დადგენილი ტარიფების შეცვლის შემთხვევაში, ხდება  შეტყობინებით მომხმარებლისათვის ამ ინფორმაციის  მიწოდება ახალი ტარიფებით მომსახურების დაწყებამდე, არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა;

ხელშეკრულების შეწყვეტა:   მომსახურების შეზღუდვიდან  60  დღის შემდეგ;

გადახდა შესაძლებელია:

  • საქართველოში არსებულ ნებისმიერ ბანკში
  • სწრაფი გადახდის აპარატებით
  • ინტერნეტ- ბანკინგით

დაწვრილებითი პირობების გასაცნობათ იხ. განახლებული ხელშეკრულება

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2018 წლის 10 მაისის N4 დადგენილებით, ინტერნეტ მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიებს დაეკისრათ ვალდებულება, განსაზღვრონ მიწოდებული მომსახურების ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

გთხოვთ იხილოთ ინტერნეტ მომსახურეობის ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

 


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

Tel: +(995 32) 234 91 43; +(995 32) 243 91 52;

E-mail: sales@global-erty.net